Przekaż 1,5% podatku na pomoc dzieciom
Fundacja Kawałek Nieba Fundacja Kawałek Nieba
KRS 0000382243

Statut

Statut

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”

Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOBOM CHORYM „KAWAŁEK NIEBA”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Alicję Szydłowską-Budzich, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym (Repertorium A nr 1522/2011) sporządzonym przez notariusza Dorotę Kocon w kancelarii notarialnej w Rumi, przy ul. Starowiejskiej 17, w dniu 17.03.2011 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2.
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 3.
Siedzibą Fundacji jest miasto Rumia.

§ 4.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5.
Fundacja może ustanawiać dyplomy, certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami oraz wyróżnieniami, osobom fizycznymi prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji
§ 6.
Celami Fundacji są:
1. Pomoc społeczna i charytatywna, w tym pomoc dzieciom, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych dzieci, rodzin i osób, działalność charytatywna, działanie na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i chorych, pomoc socjalna, promocja i organizacja wolontariatu, działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne (jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego) w wyżej wymienionej działalności.
2. Działalność charytatywna, pomocowa i edukacyjna, polegająca na wzbogacaniu współczesnej myśli i metod działania w zakresie opieki i pomocy społecznej, leczenia, promocji zdrowia, oświaty i wychowania chorych dzieci, młodzieży i osób dorosłych i/lub dzieci pochodzących z ubogich i marginalizowanych społecznie środowisk.
3. Pomoc w leczeniu dzieci i osób chorych.
4. Inicjowanie, wspieranie, finansowanie nowatorskich rozwiązań w następujących dziedzinach: leczeniu, ochronie praw i wolności dzieci i osób, ochronie życia rodzinnego, profilaktyce społecznej.
5. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży w celu ich leczenia, prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego oraz stawania się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.
6. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
7. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację oraz wyrównywanie szans dzieci i młodzieży.
8. Działalność na rzecz organizacji i ośrodków, których celami są: działalność społeczna, lecznicza, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, leczenia, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

§ 7.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Bezpłatną pomoc finansową na rzecz dożywiania dzieci i ludzi potrzebujących.
2. Bezpłatne wydawanie żywności, odzieży, przyborów szkolnych, leków itp., rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
3. Przekazywanie środków finansowych na pomoc w leczeniu dzieci i osób chorych.
4. Szkolenia, sympozja, seminaria, odczyty i środki masowego przekazu.
5. Organizowanie pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
6. Sponsorowanie programów promujących cele Fundacji w środkach masowego przekazu.
7. Organizowanie turnusów i obozów edukacyjnych oraz rehabilitacyjnych, dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych i wycieczek dzieciom w trudnej sytuacji życiowej.
8. Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych.
9. Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych oraz profilaktycznych.
10. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
11. Rzecznictwo interesów dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk marginalizowanych społecznie.
12. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz kursów.
13. Opracowywanie materiałów wydawniczych, prasowych, promocyjnych oraz innych służących profilaktyce zagrożeń dzieci i młodzieży.
14. Pomoc dzieciom, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
15.Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji.
16. Pomoc dzieciom, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez spełnianie pragnień dzieci i osób cierpiących przez choroby lub inne trudne sytuacje życiowe w celu dawania im radości w trudnych chwilach.
17. Inną nieujętą powyżej pomoc zgodną z celami Fundacji.

§ 8.
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
2. Fundacja może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych.

Majątek i dochody Fundacji
§ 9.
1. Na majątek Fundacji składają się: fundusz założycielski w kwocie 3.000 zł (słownie zł: trzy tysiące) w postaci wpłaty zadeklarowanej przez Fundatora oraz przyszłe dochody Fundacji.
2. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków i zapisów,
b) dotacji i subwencji osób prawnych, mających swoje siedziby w Polsce i za granicą,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku fundacji
d) odsetek bankowych,
e) dywidend z zysków z akcji i udziałów w spółkach,
f) dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową
4. Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe, nieruchomości i mienie ruchome.
5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
6. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów jeśli są zgodne z prawem, celami Fundacji i zasadnością pomocy.
7. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
8. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu lub nie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§10.
Fundacji zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
2. Przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
Władze Fundacji

§ 11.
Władzami fundacji są:
1. Rada Fundacji,
2. Zarząd Fundacji.
Rada Fundacji

§ 12.
Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

§ 13.
1. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków powołanych na czas nieokreślony. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.
2. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.
3. Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator
4. Rada Fundacji działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.

§ 14.
1. Posiedzenia Rady odbywają nie rzadziej niż raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 15.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
2. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka.

§ 16.
1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
2. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy. W takiej sytuacji Zarząd powołuje nowego członka Rady na ten czas.

3. Członek Rady Fundacji nie może:
a) być członkiem Zarządu, ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, małżeństwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) być likwidatorem, kierownikiem placówki, przedstawicielstwa bądź oddziału Fundacji oraz być zatrudnionym w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny pracownik podległy bezpośrednio członkowi zarządu Fundacji,
c) być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
d) otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 17.
Członkowie Rady Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.

§ 18.
Do kompetencji Rady należy w szczególności:
1. Ocena pracy Zarządu, zatwierdzanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
3. Nadzór nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji
4. Przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby powołane przez Radę, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków.
5. Zatwierdzenie uchwały w sprawie połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji
6. Zatwierdzenie uchwały w sprawie zmiany statutu Fundacji

§ 19.
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. Żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
3. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
4. Zatwierdzenia uchwały w sprawie połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji

Zarząd Fundacji
§ 20.
1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech osób powołanych na czas nieokreślony.
2. Fundator może wejść w skład Zarządu Fundacji jeśli nie jest członkiem Rady Fundacji.
3. Fundator powołuje i odwołuje Prezesa i członków Zarządu.
4. Fundator wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.

§ 21.
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Zarządu.

§ 22.
1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do zakresu działania Rady Fundacji.
2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
e) sprawowanie bieżącego i ogólnego zarządu nad majątkiem Fundacji,
f) wydawanie zarządzeń lub uchwalanie regulaminów w sprawach wewnętrznych Fundacji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji,
g) powoływanie i odwoływanie osoby zajmujące kierownicze stanowiska,
h) ustalanie zasad zatrudnienia, wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników
i) przedstawianie okresowych i wieloletnich planów działania Radzie Fundacji,
j) tworzenie i znoszenie oddziałów, zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji za zgodą Rady Fundacji,
k) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
l) występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem o zatwierdzenie uchwały w sprawie połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji.
ł) występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem o zatwierdzenie uchwały w sprawie zmiany statutu Fundacji.

§ 23.
1. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów jego członków, w razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes
6. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

Sposób Reprezentacji

§ 24.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.

Zmiana Statutu
§ 25.
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją
§ 26.
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 27.
1. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd.
2. Uchwała Zarządu w sprawie połączenia wymaga dla swej skuteczności zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 28.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 29.
1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd.
2. Uchwała Zarządu w sprawie likwidacji wymaga dla swej skuteczności zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 30.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

Kawałek nieba jest w każdym uśmiechu,
W każdym życzliwym słowie,
I przyjaznym geście,
W każdym pomocnym czynie.
Kawałek raju jest w każdym sercu,
Które stanowi zbawienny port dla nieszczęśliwego.
W każdym domu z chlebem, winem i serdecznym ciepłem.
Bóg włożył swoją miłość w twoje ręce,
Jak klucz do raju.

Phil Bosmans

Podaruj Kawałek Nieba...